Daily Bible Reading

March

Day          O.T.                          N.T.

16        Joshua 11-12             John 7

17        Joshua 13-14             John 8

18        Joshua 15-17             John 9

19        Joshua 18-19             John 10

20        Joshua 20-21             John 11

21        Joshua 22-24             John 12

22        Judges 1-2                 John 13

Close Menu