Daily Bible Reading 08-25-13 to 08-31-2013

Daily Bible Reading

August

25        Jeremiah 46-48

26        Jeremiah 49-50

27        Jeremiah 51-52

28        Lamentations 1-3:36

29        Lamentations 3:37-5

30        Ezekiel 1-4

31        Ezekiel 5-8

Close Menu